Računarske mreže

Oprema za računarske mreže

video

Oprema

Oprema koje koriste računarske mreže može biti pasivna i aktivna.

Pasivna mrežna oprema predstavlja najjednostavniju komponentu računarskih mreža. Pasivne komponente mreže čine: utičnice, kablovi, paneli za prespajanje i za završavanje kablova, kablovi za prespajanje, rek ormani, kanalice za vođenje kabla,... Većina današnjih mreža koristi tri osnovne vrste kablova: koaksijalne kablove, kablove sa upredenim paricama i optičke kablove.

Kroz upredene parice i koaksijalni kabl prenose se električni signali, dok se kroz optička vlakna prenose signali u vidu svetlosnih impulsa. Za ispravan rad mreže potrebno je da se kablovski sistem formira od komponenti koje zadovoljavaju određene tehničke standarde.


U aktivnu mrežnu opremu spadaju:

  • Ripiteri – jednostavni uređaji sa dva porta koji rade na fizičkom nivou. Na jednom portu prima signal i prenosi ga na drugi port. Dobra strana ripitera je u tome što predstavlja jeftin način za povećanje maksimalnih rastojanja u mreži.
  • Hab – Na habu postoji više konektora. (obično su to RJ-45 konektori) Na svaki konektor se priključuje po jedan kabl, preko kojeg se povezuje po jedna radna stanica ili server. Omogućava povezivanje više segmenata mreže u jedan segment. Hab funkcioniše slično kao ripiter – ono što primi na jednom svom portu može da emituje svim ostalim portovima. Najčešće se koristi pri konfigurisanju mreža.
  • Mrežni most – predstavlja uređaj koji povezuje udaljene mrežne segmente. Spolja je sličan ripiteru. Most proverava sadržaj zaglavlja primljenog paketa da bi saznao MAC (fizičku) adresu izvora i odredišta. Na osnovu toga on formira tabelu MAC adresa za svaki port.
  • Svič – na sebi sadrži veći broj portova. Predstavlja uređaj koji prosleđuje podatke od jednog mrežnog segmenta do drugog putem određene linije. Za razliku od hub uređaja, svič podatke ne šalje svim segmentima mreža, već samo segmentu kome su oni upućeni. Ovo se postiže tako što svič pravi namenske veze između segmenata.
  • Ruter – Glavna uloga rutera je da usmerava pakete kako bi oni stigli do svog odredišta. Informacija koja se koristi za ovu funkciju je odredišna adresa koja je smeštena u paketu. Ruter obavlja ovu funkciju tako što pri prispeću paketa izvuče odredišnu adresu, zatim nađe odgovarajući zapis u tabeli gde su smešteni podaci na koji port treba da se prosledi i odredi adresu sledećeg rutera na putu ka kojem se paket usmerava.
  • Mrežni prolaz – predstavlja hardverski uređaj i/ili softverski paket koji povezuje dva različita mrežna okruženja. Omogućava komunikaciju između različitih arhitektura i okruženja. Vrši prepakivanje i pretvaranje podataka koji se razmenjuju između potpuno drugačijih mreža, tako da svaka od njih može razumeti podatke iz one druge.
  • Firewall – predstavlja bezbednosni hardverski ili softverski uređaj, najčešće smešten između lokalne mreže i javne mreže, čija je namena da štiti podatke u mreži od neautorizovanih korisnika blokiranjem i zabranom pristupa po pravilima koje definiše usvojena bezbednosna politika. Služi za sprečavanje komunikacije zabranjene određenom mrežnom polisom. Postavljanjem firewall uređaja između dva ili više mrežnih segmenata mogu se kontrolisati i prava pristupa pojedinih korisnika određenim delovima mreže.
  • Proxy – uređaj koji omogućava klijentima da prave indirektne mreže sa ostalim mrežnim segmentima/servisima. Uloga indirektnih pristupa može imati značajnu ulogu kada je u pitanju bezbednost, privatnost i performanse mreže.