Računarske mreže

Zaštita računarske mreže

video

Zaštita računarskih mreža

Zaštita računarskih mreža i njihovo nadgledanje je od izuzetnog značaja za normalan rad IT infrastrukture. Zaštita računarskih mreža se implementira na više nivoa, kao i na serverima i radnim stanicama. Pored aktivne zaštite, postoji rešenje za aktivno praćenje saobraćaja na mreži.

Osnovna karakteristika internet i najvažniji razlog za njegov eksponencijalni razvoj jeste njegova otvorenost i mogućnost jednostavnog priključivanja krajnjih korisnika. Istovremeno, ova otvorenost i sve veći broj korisnika unose dodatne sigurnosne rizike i probleme u funkcionisanju interneta.
 
 

Poželjne osobine bezbedne komunikacije su:

  • Poverljivost: I pošiljalac i primalac bi trebali da razumeju sadržaj prenesene poruke. Sa obzirom na to da neka treća strana može da presretne poruku, to nekada zahteva da ona bude šifrovana, tako da treće lice ne može da je dešifruje.
  • Integritet poruke: Čak i u situacijama kada su pošiljalac i primalac u stanju da međusobno provere svoju autentičnost, oni takođe žele da obezbede da se sadržaj ne promeni, bilo zlonamerno, bilo nesrećnim slučajem. Postoje tehnike koje se koriste za obezbeđivanje integriteta poruka.
  • Provera autentičnosti krajnjih tačaka: I pošiljalac i primalac bi trebalo da mogu da se uvere u identitet druge strane u komunikaciji. U ljudskoj komunikaciji licem u lice taj problem se rešava vizuelnim prepoznavanjem, dok kod entiteta koji komuniciraju razmenjujući poruke preko medijuma provera autentičnosti nije tako jednostavna.
  • Operaciona bezbednost: Skoro sve organizacije danas imaju mreže koje su povezane sa javnim internetom. To može potencijalno postati meta napadača koji mrežama pristupaju upravo preko javnog interneta. Napadači mogu da pokušaju da postave crve i viruse u računare određenih mreža, pribave korporacijske tajne, preslikaju internu konfiguraciju mreže i pokrenu napade odbijanja usluga.

Ono u čemu Vam možemo pomoći, to je da Vam pružimo savete, podršku i pomoć u zaštiti Vaših računarskih mreža na jedan od sledećih načina. Pri proveri identiteta korisnika potrebni su važeće korisničko ime i odgovarajuća lozinka. Veliki broj administratora mreža formira nova korisnička imena po šablonu. Nemojte raditi to. Dozvole pristupa deljenim resursima su veoma bitne. Kada se radi o deljenju informacija na mreži osetljivi i privatni podaci istovremeno treba da budu i bezbedni i dostupni. Samo pojedini korisnici bi trebalo da imaju pristupe određenim informacijama. Takođe, korisnici neće imati podjednake nivoe pristupa podacima. Virusi predstavljaju još jednu od pretnji Vašoj mreži. Uz našu pomoć možete se zaštiti od njih koristeći antivirusnu zaštitu, ili uz redovno vršenje forme rezervnih kopija podataka (back-up).