HospIT

Programski paket predstavlja kompletno programsko rešenje za zdravstvene ustanove

HospIT je nastao 2010. godine iz potrebe zdravstenih ustanova za rešesnjem koje objedinuje medicinske i finanasijske podatke. HOSPIT je desktop aplikacija koja omogućuje pohranjivanje podataka na centralizovanoj bazi podataka koja čuva sve promene i prikazuje ih u realnom vremenu. Elektronski zdravstveni karton doprinosi brzoj evidenciji i efikasnoj pretrazi podataka o pacijentima. Program je rađen u skladu sa najsavremenijim standardima iz Electronic Health Recording oblasti i nosilac je evropskog sertifikata Eurorec Seal level 2. Ovaj sertifikat je pokazatelj da program pored osnovnih funkcija zadovoljava sve kriterijume u pogledu zaštite privatnosti i bezbednosti podataka.

hospit

Arhitektura sistema

Za korišćenje programa potreban je određeni informacioni sistem. Njega čine server, program , računari, mreža, štampač i po potrebi bar kod skener i čitač smart kartica. Najvažnija komponenta sistema je baza podataka u kojoj se čuvaju podaci, a koja se nalazi na serveru. za razoj je korišcen C++ programski jezik, a baza podataka je od proizvođača Firebird™ koja je besplatna. Poželjno je da server bude nezavisan i obezbeđen računar kako bi se izbegli kompromitujući upadi u sistem. Korisničko okruženje radi na računarima sa MS Windows™ operativnim sistemom novije generacije. Sistem može da radi u lokalnoj mreži i sa udaljenih lokacija putem internet veze. Potrebno je obezbediti periodično arhiviranje rezervne kopije baze podataka van sistema kao prevenciju usled kvarova hardverskih komponenti.

hospit

Pristupne mogućnosti

Program se pokreće unosom korisničke šifre i lozinke na početnom panelu. Sva prava korinsika za otvaranje, unos i izmenu dokumenata vezana su kroz administrativnu aplikaciju za korisničko ime. Prava pristupa se definišu za svakog zaposlenog prema unapred definisanim profilima (npr: menedžment, lekari, sestre). Programu se može pristupiti i sa udaljenih lokacija putem opcije Remote desktop

hospit

Funkcionalnosti

ZDRAVSTVENI KARTON – evidentiraju se podaci za pacijenta
PACIJENTI – lični podaci o pacijentu
FINANSIJE – izrada i pregled svih transakcija
OSOBLJE – kadrovska i obračunska evidencija
ZAKAZIVANJE – modul za telefonsko i online zakazivanje
PRETRAGA – pretraga podataka po svim kriterijumima

KASA -izrada fiskalnih računa
CENOVNIK -definisanje i brza zamena cena
APOTEKA – upravljanje lekovima, receptima i prodajom
IZVEŠTAJI-statistika ključnih segmenata poslovanja
PODEŠAVANJA -intuitivno administriranje sistema
PODSETNIK-evidencija zakaznih događaja

Struktura programa

HospIT u potpunosti podržava sve interakcije između pacijenata i zdravstvene ustanove. Ključna osobina programa je povezanost i preglednost u realnom vremenu između medicinskih i finansijskih podataka. Programski paket za upravljanje medicinske ustanove obuhvata sledeće module:
HOSPIT – upravljanje medicinskim poslovanjem
MONOLIT – upravljanje finansijsko – knjigovodstvenim poslovanjem
WAREHOUSE – upravljanje lagerom materijala. Pored navedenih modula su u upotrebi program za kadrovsko-obračunsku evidenciju zaposlenih i program za osnovna sredstva, alat i inventar

INTEGRACIJA

LABORATORIJA – uvoz laboratorijskih nalaza u program

SMART KARTICE – unos podataka sa lične karte i zdravstvene knjižice

BANKA – automatski unos izvoda i naloga

SLIKE – unos rendgenskih i ostalih dnimaka

SMS – slanje obaveštenja pacijentima

KASA – automatizovano izdavanje fiskalnih računa za utrošeni materijal i izvršne usluge

 

hospit

Administracija

Obzirom na potrebu ažuriranja velikog proja podataka različitih karakteristika poželjno je podeliti zaduženja za uređenje podataka o pacijentima, osoblju, cenama, lekovima, fakturama…Sva podešavanja se rade u istom radnom okruženju što značajno olakšava korišćenje. Prava uređenja podataka se definišu prema profilima za pristup.

Licenca

Osnovni parametri za utvrđivanje cene uvođenja programa u jednu medicinsku ordinaciju su broj korisnika i obim modula za poslovanje. Nakon inicijalne procene se utvrđuje cena implementacije koja podrazumeva instalaciju i obuku i utvrđuje se cena mesečne licence koja podrazumeva pravo korišćenja uz redovno održavanje.

Izveštaji

Menadžmentu ordinacije je svakako najzanimljiviji modul za statistiku. U programu su omogućeni periodični izveštaji o broju pregleda, prodaji lekova, radu zaposlenih…