HospIT

Programski paket predstavlja kompletno programsko rešenje za zdravstvene ustanove

HospIT je nastao 2010. godine iz potrebe zdravstenih ustanova za rešesnjem koje objedinuje medicinske i finanasijske podatke. HOSPIT je desktop aplikacija koja omogućuje pohranjivanje podataka na centralizovanoj bazi podataka koja čuva sve promene i prikazuje ih u realnom vremenu. Elektronski zdravstveni karton doprinosi brzoj evidenciji i efikasnoj pretrazi podataka o pacijentima. Program je rađen u skladu sa najsavremenijim standardima iz Electronic Health Recording oblasti i nosilac je evropskog sertifikata Eurorec Seal level 2. Ovaj sertifikat je pokazatelj da program pored osnovnih funkcija zadovoljava sve kriterijume u pogledu zaštite privatnosti i bezbednosti podataka.

Arhitektura sistema

Za korišćenje programa potreban je određeni informacioni sistem. Njega čine server, program , računari, mreža, štampač i po potrebi bar kod skener i čitač smart kartica. Najvažnija komponenta sistema je baza podataka u kojoj se čuvaju podaci, a koja se nalazi na serveru. za razoj je korišcen C++ programski jezik, a baza podataka je od proizvođača Firebird™ koja je besplatna. Poželjno je da server bude nezavisan i obezbeđen računar kako bi se izbegli kompromitujući upadi u sistem. Korisničko okruženje radi na računarima sa MS Windows™ operativnim sistemom novije generacije. Sistem može da radi u lokalnoj mreži i sa udaljenih lokacija putem internet veze. Potrebno je obezbediti periodično arhiviranje rezervne kopije baze podataka van sistema kao prevenciju usled kvarova hardverskih komponenti.

Pristupne mogućnosti

Program se pokreće unosom korisničke šifre i lozinke na početnom panelu. Sva prava korinsika za otvaranje, unos i izmenu dokumenata vezana su kroz administrativnu aplikaciju za korisničko ime. Prava pristupa se definišu za svakog zaposlenog prema unapred definisanim profilima (npr: menedžment, lekari, sestre). Programu se može pristupiti i sa udaljenih lokacija putem opcije Remote desktop

Funkcionalnosti

ZDRAVSTVENI KARTON – evidentiraju se podaci za pacijenta
PACIJENTI – lični podaci o pacijentu
FINANSIJE – izrada i pregled svih transakcija
OSOBLJE – kadrovska i obračunska evidencija
ZAKAZIVANJE – modul za telefonsko i online zakazivanje
PRETRAGA – pretraga podataka po svim kriterijumima

KASA -izrada fiskalnih računa
CENOVNIK -definisanje i brza zamena cena
APOTEKA – upravljanje lekovima, receptima i prodajom
IZVEŠTAJI-statistika ključnih segmenata poslovanja
PODEŠAVANJA -intuitivno administriranje sistema
PODSETNIK-evidencija zakaznih događaja

Struktura programa

HospIT u potpunosti podržava sve interakcije između pacijenata i zdravstvene ustanove. Ključna osobina programa je povezanost i preglednost u realnom vremenu između medicinskih i finansijskih podataka. Programski paket za upravljanje medicinske ustanove obuhvata sledeće module:
HOSPIT – upravljanje medicinskim poslovanjem
MONOLIT – upravljanje finansijsko – knjigovodstvenim poslovanjem
WAREHOUSE – upravljanje lagerom materijala. Pored navedenih modula su u upotrebi program za kadrovsko-obračunsku evidenciju zaposlenih i program za osnovna sredstva, alat i inventar

INTEGRACIJA

LABORATORIJA – uvoz laboratorijskih nalaza u program

SMART KARTICE – unos podataka sa lične karte i zdravstvene knjižice

BANKA – automatski unos izvoda i naloga

SLIKE – unos rendgenskih i ostalih dnimaka

SMS – slanje obaveštenja pacijentima

KASA – automatizovano izdavanje fiskalnih računa za utrošeni materijal i izvršne usluge

 

Administracija

Obzirom na potrebu ažuriranja velikog proja podataka različitih karakteristika poželjno je podeliti zaduženja za uređenje podataka o pacijentima, osoblju, cenama, lekovima, fakturama…Sva podešavanja se rade u istom radnom okruženju što značajno olakšava korišćenje. Prava uređenja podataka se definišu prema profilima za pristup.

Licenca

Osnovni parametri za utvrđivanje cene uvođenja programa u jednu medicinsku ordinaciju su broj korisnika i obim modula za poslovanje. Nakon inicijalne procene se utvrđuje cena implementacije koja podrazumeva instalaciju i obuku i utvrđuje se cena mesečne licence koja podrazumeva pravo korišćenja uz redovno održavanje.

Izveštaji

Menadžmentu ordinacije je svakako najzanimljiviji modul za statistiku. U programu su omogućeni periodični izveštaji o broju pregleda, prodaji lekova, radu zaposlenih…